eCat Electronic Catalog
Pagină principală > Despre ELIT > Termeni si conditii

Termeni si conditii

Condiţii Generale Comerciale ale

Elit România Piese Auto Originale SRL

 

 

 

1.     Condiții generale. Domeniu de aplicare

1.1.   Aceste condiții generale comerciale (în continuare „CGC”) sunt valabile pentru toate relaţiile de afaceri dintre Furnizor (denumit in continuare ELIT)  şi  Clienți

1.2.   CGC sunt valabile în special pentru contractele de livrare de produse, dar și pentru orice comandă pe care o realizează un Client prin intermediul sistemului electronic. CGC sunt valabile în versiunea actualizată în mod corespunzător şi pentru contractele viitoare încheiate cu acelaşi Client, fara ca Elit sa fie obligat sa-l indice pe acesta pentru fiecare caz in parte.

1.3.   CGC se referă la comercializarea de către Elit a pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehicule, vehicule comerciale, camioane și motociclete.

1.4.   Acordurile individuale încheiate de către Elit cu Clientul (incluzând acte adiţionale, completări şi modificări) au întotdeauna prioritate faţa de aceste CGC. Conţinutul acestor înţelegeri trebuie consemnat într-un înscris semnat de către Elit.

1.5.   Trimiterile la aplicabilitatea prevederilor legale naţionale specifice au doar caracter lămuritor. Chiar şi în absenţa acestora, se aplică prevederile legale naţionale incidente, în măsura în care nu s-a renunţat sau s-a derogat de la ele prin intermediul acestor CGC.

1.6.   Versiunea acestor CGC este întotdeauna publicată pe site-ul oficial al Elit România, www.elit.ro. Modificarea prezentelor CGC nu determină notificarea Clientului, acesta având obligația de a verifica conținutul CGC existent la momentul accesării site-ului.

 

2.        Definiții

2.1  Lista de prețuri  - prețurile practicate de către Elit pentru produsele comercializate.

2.2  Documentul de livrare – documentul care însoțește marfa de la sediul Elit la Client      (factură, aviz de însoțire a mărfii).

2.3  Locul de livrare – locul stabilit de către părțile contractante pentru livrarea produselor comercializate de către Elit. De principiul, locul de livrare este sediul Clientului.

2.4  Client – orice persoană juridică care achiziționează produse comercializate de către Elit.

2.5 Catalogul Elit – lista electronică de produse accesibilă de către Client în sistemul informatic al Elit. 2.6 Comanda – act unilateral al Clientului prin intermediul căreia solicită achiziționarea unui/unor produse din Catalogul Elit.

2.7  Produse – orice marfă comercializată de către Elit și care se regăsește în Catalogul Elit, identificabilă după nume și cod numeric.

2.8  Contract – orice înțelegere consensuală între Elit și Client, astfel cum este reglementată de dispozițiile Codului Civil.

 

 3.     Prețuri. Catalogul de produse

3.1  În măsura în care în cazuri individuale nu se convine altceva, preţurile specificate în  Catalogul Elit cuprind toate prestaţiile şi serviciile adiţionale efectuate de către Elit (respectiv costurile aferente livrării/transport, ambalarea normală) Cheltuielile suplimentare (de exemplu montajul și punerea în funcțiune) nu sunt incluse în preț, acestea putând și efectuate de către Elit sau colaboratorii acestuia. Cheltuielile suplimentare vor fi facturate separat Clientului, dacă între părți nu există o altă înțelegere punctuală.

3.2  Elit poate modifica prețurile fără notificarea prealabilă a Clientului. Prețul existent la momentul efectuării unei comenzi de către Client și nelivrate de către Elit rămâne valabil, independent de modificările survenite ulterior.

3.3  Prin transmiterea comenzii, Clientul confirmă că este de acord cu prețul afișat pentru produs și este de acord să achite c/val. acestuia în termenul convenit.

3.4  Catalogul de produse devine valabil de la momentul publicării acestuia pe site-ul ecat.elit.ro. Catalogul se poate modifica de către Elit oricând, fără o notificare prealabilă a Clientului

 

4.    Comenzi. Livrare, întârzieri la livrare

4.1  Relațiile contractuale între Elit și Client iau naștere prin:

4.1.1 acceptarea de către Elit a ofertei de cumpărare emise de către Client , fie în scris prin mail sau fax, fie prin executarea voluntară a comenzii de către Elit (acceptare tacită)

4.1.2 acceptarea comenzii Clientului efectuată prin sistemul electronic , în baza detaliilor de conectare oferite Clientului

4.1.3 prin semnarea unui contract comercial între cele două părți și identificarea în cuprinsul anexelor contractului a produselor pe care Clientul le cumpără, iar Elit le vinde, în conformitate cu dispozițiile Codului civil în vigoare

4.1.4 prin solicitarea telefonică transmisă de către Client către persoana responsabilă din cadrul Elit

4.2  Clientul va comanda produsele prin internet la adresa www.elit.ro , după înregistrarea cu user-ul alocat și în conformitate cu indicațiile existente pe site., prin mail sau telefon sau prin transmiterea unei comenzi scrise prin poștă la sediul Elit

4.3  Comanda trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente pentru a fi luată în considerare de către Elit (cu excepția situației în care comanda este transmisă telefonic):

4.3.1 denumirea clientului și datele sale de identificare

4.3.2 numele și prenumele persoanei care realizează comanda din partea Cleintului și datele de contact ale acesteia – număr de telefon, adresă de mail , număr de fax

4.3.3 tipul produselor comandate și cantitatea acestora

4.3.4 detaliile produselor existente în Catalogul Elit

4.3.5 prețul per unitate al produselor, fără TVA, prețul total al comenzii fără TVA

4.4  Termenul de livrare indicat în Contractul-Cadru  și/sau acceptarea comenzii individuale este obligatoriu. Elit se obligă să comunice către Client imediat,, în scris, dacă nu poate respecta termenele de livrare stabilite,  indiferent de motiv.

4.5  Întârzierile la livrare care nu sunt cauzate de către Elit, nu determină obligația pentru aceasta din urmă la plata de daune interese.

4.6  O comandă care nu îndeplinește prezentele CGC sau dispozițiile contractului încheiat între părți, dă posibilitatea Elit de a refuza comanda, fără posibilitatea Clientului de solicita în acest caz daune interese.

4.7  Elit are dreptul de a verifica conformitatea comenzii prin stabilirea telefonică a identității persoanei care efectuează comanda sau prin verificarea semnăturii persoanei care transmite comanda scrisă prin e-mail sau fax. În cazul unor neconformități, Elit are dreptul de a refuza comanda sau de a solicita confirmări suplimentare, în scris, de la Client.

4.8  Elit are dreptul de a refuza comanda făcută de către Client în condițiile în care acesta are debite scadente la momentul efectării comenzii.

4.9  În situația în care Clientul are debite scadente, Elit poate să suspende livrarea oricărei comenzi confirmate, precum și orice alte comenzi, până la momentul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată.

 

5.    Livrarea. Transferul riscurilor. Întârzierea plății

5.1  Elit suportă riscul contractului cât priveşte propriile prestaţii. Riscul pieirii produselor se transmite de la Elit la Client la momentul recepției produselor de către Client, la locul desemnat în contract/comanda.

5.2  Avizul de însoţire a mărfii sau factura trebuie să însoțească produsele livrate. Aceste documente trebuie să conțină elementele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Preluarea livrării trebuie confirmată de către o persoană împuternicită de către Client prin semnarea şi ștampilarea corespunzătoare a avizului de însoţire a mărfii sau a facturi. Clientul este responsabil ca persoana care recepționează produsele să aibă acest drept. În situația în care persoana desemnată de către Client nu se află la locul livrării, Elit are dreptul de a refuza livrarea. O nouă livrare a acestor produse se va realiza pe spezele Clientului, urmând ca acesta să achite c/val. serviciilor de transport.

5.3  Clientul are obligația de a prelua produsele și să le verifice la momentul livrării, Elit nefiind răspunzătoare de viciile aparente ale acestora.

5.4  Clientul are obligația de a informa Elit, în scris, cu privire la schimbarea locului de livrare al produselor, cu posibilitatea Elit de a factura c/val. serviciilor de transport aferente acestui nou loc de livrare. Până la momentul transmiterii notificării, livrarea produselor la locul stabilit inițial descarcă Elit de obligațiile contractuale, fără dreptul Clientului de a solicita livrarea în acest caz în altă locație.

5.5  Clientul are obligația, la solicitarea Elit, de a oferi toate informațiile , documentațiile, specificațiile necesare în vederea livrării produselor. Termenul de livrare se va prelungi cu perioada în care Clientul omite să transmită datele mai sus menționate în mod complet.

5.6  În cazul întârzierilor la plata preţului din partea Elit se aplică dispoziţiile legale în vigoare

 

6.    Facturarea

6.1 Elit se angajează să emită facturi conforme tuturor reglementărilor legale, contabile, materiale şi formale aplicabile la locul executării obligaţiei de livrare, care să includă numărul comenzii individuale aferente.

6.2 De asemenea, avizele de însoţire a mărfii care lipsesc sau sunt incomplete, în sensul că nu corespund cerinţelor menţionate în legislația în vigoare, duc automat la amânarea scadenţei plăţii datorate de Client până la primirea din partea Elit a tuturor documentelor complete şi corecte.

 

 7.    Răspunderea pentru lipsuri/Obligaţia de verificare şi de anunţare a neconformităţii

7.1  În privinţa drepturilor Clientului în cazul neconformităţii legale sau faptice a produselor (inclusiv pentru livrare greşită sau incompletă, sau pentru lipsa instrucţiunilor de montare şi de punere în funcţiune), dar şi în cazul nerespectării de către Elit a celorlalte obligaţii contractuale, se aplică prevederile legale incidente în măsura în care nu este prevăzut altceva în cele ce urmează.

7.2 În cazul în care bunurile livrate sau o parte dintre acestea nu corespund condiţiilor convenite contractual, sunt inutilizabile sau neconforme, Clientul se poate prevala de toate drepturile legale şi pretenţiile contractuale referitoare la înlăturarea neconformităţilor, încetarea contractului sau reducerea corespunzătoare a preţului, precum şi de obţinerea de daune interese sau de acoperirea altor cheltuieli făcute cu bunurile neconforme. Caracteristicile convenite sunt acele descrieri şi specificaţii de produs indicate în Contractul-Cadru, respectiv în anexele sale, precum şi în conţinutul fiecărei comenzi individuale.

7.3 Cât priveşte obligaţia de verificare şi de anunţare a neconformităţii de către Client, sunt valabile următoarele: obligaţia Clientului de a verifica bunurile livrate se limitează la constatarea lipsurilor evidente (daune datorate transportului, neconformităţi externe vizibile, livrări greşite sau incomplete) cu ocazia inspecţiei exterioare a bunurilor şi a documentelor de livrare la preluarea acestora, precum şi cu ocazia efectuării controlului de calitate prin prelevarea de eşantioane. Inspecţia bunurilor este efectuată odată cu livrarea produselor, orice livrare fără obiecțiuni fiind considerată îndeplinită corespunzător. Lipsurile care nu sunt aparente trebuie semnalate de către Client în termen de doua zile lucrătoare după descoperirea lor, nedepăşind termenul de cel mult treizeci (30) de zile de la data recepţiei acestora.

7.4 În cazul apariţiei unor defecte la produsele livrate, Elit este obligat să înlăture neconformităţile fie prin reparare, fie prin livrarea unui produs fără defecte (înlocuire) – înăuntrul unui termen rezonabil stabilit de către părți. În cazul în care Elit nu înlătură neconformităţile înăuntrul termenului stabilit,Clientul poate înlătura pe cont propriu neconformităţile, urmând ca Elit să-i restituie cheltuielile efectuate în acest scop. Obligația de înlăturare a neconformităților produselor subzistă numai în condițiile în care acestea nu sunt cauzate din culpa Clientului și numai în situația în care produsele au fost montate într-un service autorizat.

7.5  Cu excepția cazului în care nu este prevăzut altfel, părțile nu vor fi obligate la plata:

7.5.1  compensații pentru profitul nerealizat, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat din activitatea frauduloasă a părții, intenție sau neglijență gravă

7.5.2  prejudicii care au luat naștere ca urmare a unei comenzi efectuate prin telefon

7.5.3  prejudicii care nu sunt de ordin material

 

8.      Confidențialitatea

8.1 Informaţiile confidenţiale sunt toate informaţiile şi documentele, inclusiv cele contractuale, care sunt fie marcate explicit ca fiind „confidenţiale”, fie caracterul lor confidenţial rezultă implicit din circumstanţe sau din felul informaţiilor conţinute. Acestea sunt în special informaţii de natură tehnică, managerială, legate de afaceri sau alte informaţii, informaţii despre produse, servicii şi preţurile lor, precum şi informaţii cu privire la părți, angajaţii acestora, strategiile de marketing şi aspectele financiare.

8.2. Partea  trebuie să păstreze caracterul confidenţial al oricărei asemenea informaţii primite de la cealaltă parte  şi să o folosească numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale. Partea este de asemenea obligată să protejeze informaţiile confidenţiale împotriva accesului neautorizat şi să le trateze cu aceeaşi grijă care se aplică propriilor sale informaţii confidenţiale, dar cel puţin cu diligenţa unui comerciant prudent. Este interzisă orice divulgare de informaţii confidenţiale către terţi, inclusiv către proprii angajaţi ai Elit sau cei ai Clientului care nu sunt implicaţi direct în executarea Contractului-Cadru sau a comenzilor individuale bazate pe acesta.

8.3. Partea are obligaţia de a impune păstrarea confidenţialităţii inclusiv propriilor angajaţi. Această obligaţie este valabilă pe o perioadă nelimitată şi după încetarea relaţiilor contractuale, dacă prin acordul individual încheiat între părți nu se prevede altceva.

8.4. În măsura în care nu există prevederi legale cu privire la obligaţii de păstrare a documentelor, oricare dintre părți este obligată să distrugă imediat după încetarea relaţiilor contractuale informaţiile confidenţiale cuprinse în documente, suporturi de date şi alte materiale, pe cheltuiala proprie, predându-le unui profesionist în domeniu, de la care va primi ulterior o dovadă a distrugerii. La cererea părții, cealaltă parte este obligată să-i predea acesteia documentele, suporturile de date şi alte materiale care conţin informaţii confidenţiale.

8.5. În cazul în care partea nu se conformează obligaţiilor asumate, aceasta este obligată pentru fiecare încălcare la plata unei penalităţi în cuantum de 0,15% din valoarea comenzilor anuale din relaţia contractuală dintre părți, fără a putea însă depăşi 5% din volumul acestor comenzi Penalităţile devin scadente la data descoperirii încălcării de către partea afectată.

 

9.    Protecția datelor cu caracter personal

9.1 Protecția datelor cu caracter personal ale clientului care este persoană fizică este prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE. Alte detalii privind prelucrarea datelor personale ale clientului de către companie sunt conținute într-un document separat al acesteia privind Politica de confidențialitate a ELIT România Piese Auto Originale.

9.2 Părțile se angajează să respecte reglementările incidente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Părțile vor colecta şi va utiliza datele cu caracter personal numai în măsura permisă de lege sau de persoana vizată prin acord scris privind utilizarea respectivă. Părțile vor impune angajaţilor săi / altor terţi folosiţi în vederea îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din Contract respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Părțile garantează că datele cu caracter personal furnizate în baza Contractului au fost obţinute şi prelucrate în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

9.3 Părțile garantează că, în timpul transmiterii lor electronice, al transportului sau al stocării, datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau şterse sau supuse unei alte prelucrări în mod neautorizat, precum şi că se poate verifica şi stabili când şi unde este prevăzută o transmitere de date cu caracter personal.

9.4 Părțile se obligă să informeze angajaţii / alţi terţi şi după caz, să le obţină consimţământul, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în scopul îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din acest Contract.

9.5  Încălcarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal dă dreptul părții afectate la plata unei penalități în cuantum de 0,15% din valoarea comenzilor anuale din relaţia contractuală dintre părți, fără a putea însă depăşi 5% din volumul acestor comenzi Penalitatea se aplică pentru fiecare încălcare în parte. Penalităţile devin scadente la data descoperirii încălcării de către partea afectată.

 

10.    Drepturi de proprietate intelectuală

10.1 Este obligaţia Elit să se asigure că prin intermediul livrărilor de bunuri pe care le efectuează nu se încalcă drepturi de proprietate intelectuală (brevete, modele industriale, mărci, etc.), precum şi drepturile de autor şi alte drepturi ale terţilor. În cazul în care un terţ ridică pretenţii împotriva lui Clientului pe baza unei presupuse încălcări a acestor drepturi, Elit este obligat ca la prima solicitare din partea Clientului să intervină în vederea exonerării Clientului de aceste pretenţii.

 

 

11.    Legea aplicabilă şi instanţa competentă

11.1. Contractul-Cadru şi comenzile individuale transmise pe baza acestuia sunt supuse dreptului român.

11.2. În cazul în care se ajunge la divergenţe de opinii sau litigii născute din sau în legătură cu Contractul-Cadru şi/sau cu comenzile individuale bazate pe acesta, părţile vor depune toate diligenţele să le soluţioneze prin intermediul negocierilor directe.

11.3. Instanţa competentă pentru toate litigiile născute din sau în legătură cu Contractul-Cadru şi cu livrările şi prestaţiile (în cel mai larg sens) bazate pe Contractul-Cadru este cea de la sediul Elit, dacă părțile nu stabilesc altceva.

 

12.    Clauze finale

12.1  Oricare dintre părți are obligația de a notifica celeilalte părți orice modificare care ar putea conduce la neexecutatea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

12.2  Clientul nu are dreptul de a transmite drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul Contract sau de a cesiona contractul, fără acordul prealabil scris al Elit.

12.3  În cazul unor divergențe între prevederile prezentelor CGC și clauzele contractului încheiat între părți, aplicabile vor fi dispozițiile contractuale.

12.4  Prin accesarea site-ului ecat.elit.ro și efectuarea unei comenzi, Clientul declară că a luat cunoștință de conținutul prezentelor CGC

 

Aceste CGC au intrat în vigoare în data de 25.05.2018.

eCat CATALOG ELECTRONIC
Membru al Rhiag Group Rhiag